Dołącz do nas

Geneza powstania stowarzyszenia:

Powstanie Obywatelskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych VE-TO jest samo w sobie protestem-buntem przeciwko groźnym zjawiskom zachodzącym na styku działalności władz samorządowych a mieszkańcami gminy. Stowarzyszenie jest próbą zwrócenia uwagi na te zjawiska, które naszym zdaniem mają swój początek od momentu zlikwidowania wieloosobowych zarządów oraz wprowadzenie działalności gospodarczej przez gminy poza zakresem zadań użyteczności publicznej. W pierwszym przypadku wprowadzenie do gmin jednowładztwa – czyli zarządów jednoosobowych, doprowadziło do autokratyczno-narcystycznych zachowań wójtów, burmistrzów, prezydentów, w drugim natomiast do kolizji interesów i nadmiernych obciążeń społeczeństwa. W związku z pogłębianiem się „przepaści” pomiędzy władzami samorządowymi a społecznościami lokalnymi będziemy podejmować próby „zasypywania” tych przepaści zgłaszając w uzasadnionych przypadkach stanowcze „VETO”!

 

Cele stowarzyszenia są następujące:

 1. Zrównoważony rozwój lokalnych środowisk.
 2. Działanie na rzecz demokratycznych procesów przemian.
 3. Budowanie partnerskich  relacji urząd-obywatel.
 4. Wspieranie indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców w rozwiązywaniu ich  problemów w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej.
 5. Przeciwdziałanie nadużywania władzy.
 6. Ochrona podmiotów i obywateli przed biurokracją.
 7. Budowanie świadomości społecznej dotyczącej właściwych postaw obywatelskich, w tym upowszechnianie prawa do dostępu do informacji publicznej.
 8. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami.
 10. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym.